Atatürk Mh 63/4 sk No:3/A Buca/İzmir

HEKİM HAKLARI

Gerek hekim-hasta ilişkisi sürecinde ve gerekse işiyle alakalı diğer süreçlerde hekimler, hukuken korunan çeşitli haklara sahiptirler.

HEKİM HAKLARI

Öncelikle hekimler, ağır mesleki, etik ve hukuki sorumlulukları üstlenebilmeleri için yeterli ve nitelikli bir eğitim alma hakkınasahiptirler. Tıp fakültelerindeki teorik ve uygulamalı eğitimin müfredatı ve uygulaması, hekimleri -sahaya çıktıklarında gereksinim duyacakları- her türlü bilgi, beceri ve tutuma sahibi kılmalıdır.Farklı tıp fakülteleri ve eğitim kurumlarındaki pratisyen ve uzman hekim eğitimlerinin standardizasyonu sağlanmalı ve yetişen hekimlere/uzmanlara eğitimde eşit fırsatlar verilmelidir. Yeterli Eğitim Alma ve Sürekli Mesleki Gelişim HakkıHekimler, tıbbi bilgi üretimindeki hıza paralel olarak, mesleki gelişimlerini kesintisiz sürdürebilecek şekilde eğitim alma hakkına sahiptirler. Hekimlerin mezuniyet sonrası eğitimlere katılabilmeleri, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli yenileyebilmeleri için gereken koşullar (eğitim için yeterli zaman,uygun/ulaşılabilir eğitim programları, eğitim için gereken ekonomik kaynak, vb) sağlanmalıdır.
Hekimler, aldıkları eğitim, harcadıkları emek ve üstlendikleri mesleki risklere uygun yeterli bir ücret alma hakkına sahiptirler.
Hekimler, hiçbir kişi veya merciden baskı görmeden serbestçe mesleğini icra edebilme hakkına sahiptirler.Hekimler mesleğini icra ederken, sadece bilimsel kanıtlar, meslek etiği, vicdanı ve hukuka karşı kendini sorumlu görmelidir. Hasta ve hasta yakınlarının, yöneticilerin, diğer üçüncül tarafların hekime herhangi bir şekilde (psikolojik, fiziki, sosyal, ekonomik, vb) baskı yapmaları, tıbbi endikasyon dışı veya gerçeğe aykırı rapor düzenlemeye zorlamaları kabul edilemez. Hekimden kendi değerlerine ters düşen (mesleki bilgisi, tıp etiği, hukuk, vicdan) işlemler talep edilemez.
Hekimler, çağdaş teknolojiden ve bilimsel gelişmelerden yoksun bırakılmadan yeterli bir donanımla mesleğini icra edebilmelidir. Hekimlerin, bu amaçla uygun ortam ve ekipmanı devletten yada bağlı bulunduğu kurumdan talep etme hakları vardır.
Hekimler, çalıştıkları sağlık kurumundaki yönetimsel kararlara (görüş beyan etme, eleştiri ve önerilerde bulunma, vb) ve organizasyona katılmahakkına sahiptirler.
Hekimler, acil yardım, resmi ya da insani zorunluluklar dışında, makul ve haklı bir gerekçe ile hastayıreddetme hakkına sahip olabilmelidir.Hasta ile hekim arasında ilişkide güven sarsılmış (hasta hekime yanlış beyanda bulunmuş, hekime karşı tehditkar ve/veya hakaret içerir sözler sarf etmişse, vb) ve ilişki iki taraf için de yararlı sonuçlar doğurmayacak bir sürece girmişse hekim hastayı reddedebilir. Ancak bu durumda hastanın zarar görmemesi (acil veya hayati tehlike olmaması ve alternatif hekime kolay ulaşabilme imkanınınbulunması) gerekir. Hekimin hastayı reddetme hakkı din, dil ırk, cinsiyete dayalıayrımcılık veya nefret sebeplerinden kaynaklanmamalıdır. Hekim, tıbbi müdahalenin ortasında haklı bir gerekçe (hastanın tavsiyelere uymaması, ödevlerini yapmaması gibi) olmaksızınve hastanın zarar görme olasılığını engellemeksizinhastasının tedavisini yarıda kesmehakkına sahip değildir.
Hekimler tıbbi, etik ve hukuki gerekçelerle hastası için bir başka hekim(ler)den konsültasyon isteme hakkına sahiptir.
Hekimler,Sağlığını Koruma ve Mesleki Risklerden Korunma Hakkıkendi sağlığını koruma, enfeksiyon ve radyasyon gibi mesleki risklere karşı korunma hakkına sahiptirler. Hekimsağlıklı bir çalışma ortamına ve ihtiyacı olan dinlenme zamanına sahip olabilmelidir.Hekimler makul iş yükü altında (acil, nöbet ve mesai dışı çalışma süreleri de dahil olmak üzere) çalışmalı, angaryadan korunmalıdırlar.
Hekim, plastik cerrahi ve diş hekimliği uygulamaları gibi bazı istisnai durumlar haricinde hastalarına iyileşme (şifa) garantisi vermeme hakkına sahiptir.
Hekimin hastasına yeterli bir zaman ayırma hakkı vardır. Hekimler, hastanın tıbbi bakımınıtehlikeye sokacak ve sağlıklı değerlendirilmesini engelleyecek şekilde yoğun iş yükü ve zaman baskısı altına sokulmamalıdır.
Hekimler, meslekleri gereğihasta hakkında öğrendikleri bilgiler nedeniyle tanıklıktan kaçınma hakkına sahiptir (CMK.m.46). Ancak hastalarınınmuvafakat ettiği durumlarda tanıklıktan çekilemezler. Hastalar, sırf tedavi olmak amacıyla en yakınlarından gizledikleri bazı sırları hekimlerine açıkladıkları için, bu mesleki sırların hekim tarafından açıklanması meslek sırrını ifşa suçunu oluşturur (TCK.m.134,137).Bu bakımdan hekimler, hastalarıyla ilgili bilgileri açıklamaya zorlanamazlar.
Hekim, kanıta dayalı olmak üzere bir hastalığın tedavisinde uygulanabilecek standart yöntemlerden herhangi birini tercih etmekte serbesttir (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü m.6). Hekim hastası için uygun bulmadığı bir tedaviyi uygulamaya zorlanamaz.
Hekimler, hastalarındandoğru bilgi alma, tedavi için önerdikleri ilaçların uygun şekilde kullanılmasını ve diğer tavsiyelere uyulmasını istemehakkına sahiptir.
Hekim hiçbir şekilde herhangi bir kişinin cezalandırılması eyleminde (ölüm cezası, işkence) aktif görev almaya zorlanamaz.


RANDEVU DEFTERİ

!
!
!
!
İPTAL
Lüfen Aile Hekimizi Seçiniz
Aile Sağlığı Merkezimizde Kaydınız Yoksa Randevunuz Geçersizdir.
Randevunuzu Ayrıca Sağlık Bakanlığınız hastane randevu sisteminden ve 182 nolu telefondanda alabilirsiniz.

RANDEVU DEFTERİ

!
!
!
!
İPTAL
Dr. Tuncay ULUCANLI
Aile Hekimi
Çalışma Saatlerimiz
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
8:00- 17:00
8:00- 16:00
8:00- 17:00
8:00- 17:00
8:00- 17:00
Kapalı
Kapalı
Ev ziyareti Saatimiz haftada 1 saat salı günü 16.00-17.00 arasıdır

RANDEVU DEFTERİ

!
!
!
!
İPTAL
Dr Sinem KÖSE
Aile Hekimi
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
8:00- 17:00
8:00- 16:00
8:00- 17:00
9:00- 18:00
8:00- 17:00
Kapalı
Kapalı
Ev ziyareti Saatimiz haftada 1 saat Çarşamba günü 16.00-17.00 arasıdır

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Dustin Callahan
Ortodontist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Kristin Weaver
Hygienist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Leslie Adams
Prosthodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Style switcher

Choose color style